Nomor Hmong dari 1 sampai 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nol Pes tsawg -
1 Satu Ib -
2 Dua Ob -
3 Tiga Peb -
4 Empat Plaub -
5 Lima Tsib -
6 Enam Rau -
7 Tujuh Xya -
8 Delapan Yim -
9 Sembilan Cuaj -
10 Sepuluh Kaum -
11 Sebelas Kaum ib -
12 Dua Belas Kaum ob -
13 Tiga Belas Kaum peb -
14 Empat Belas Kaum plaub -
15 Lima Belas Kaum tsib -
16 Enam Belas Kaum -
17 Tujuh Belas Kaum xya -
18 Delapan Belas Kaum yim -
19 Sembilan Belas Kaum cuaj -
20 Dua Puluh Nees nkaum -
21 Dua puluh satu Nees nkaum ib -
22 Dua puluh dua Nees nkaum ob -
23 Dua puluh tiga Nees nkaum peb -
24 Dua puluh empat Nees nkaum plaub -
25 Dua puluh lima Nees nkaum tsib -
26 Dua puluh enam Nees nkaum rau -
27 Dua puluh tujuh Nees nkaum xya -
28 Dua puluh delapan Nees nkaum yim -
29 Dua puluh sembilan Nees nkaum cuaj -
30 Tiga Puluh Peb caug -
31 Tiga puluh satu Peb caug ib -
32 Tiga puluh dua Peb caug ob -
33 Tiga puluh tiga Peb caug peb -
34 Tiga puluh empat Peb caug plaub -
35 Tiga puluh lima Peb caug tsib -
36 Tiga puluh enam Peb caug rau -
37 Tiga puluh tujuh Peb caug xya -
38 Tiga puluh delapan Peb caug yim -
39 Tiga puluh sembilan Peb caug cuaj -
40 Empat Puluh Plaub caug -
41 Empat puluh satu Plaub caug ib tug -
42 Empat puluh dua Plaub caug ob lub -
43 Empat puluh tiga Plaub caug peb -
44 Empat puluh empat Plaub caug plaub -
45 Empat puluh lima Plaub caug tsib -
46 Empat puluh enam Plaub caug rau -
47 Empat puluh tujuh Plaub caug xya -
48 Empat puluh delapan Plaub caug yim -
49 Empat puluh sembilan Plaub caug cuaj -
50 Lima Puluh Tsib caug -
51 Lima puluh satu Tsib caug ib -
52 Lima puluh dua Tsib caug ob -
53 Lima puluh tiga Tsib caug peb -
54 Lima puluh empat Tsib caug plaub -
55 Lima puluh lima Tsib caug tsib -
56 Lima puluh enam Tsib caug rau -
57 Lima puluh tujuh Tsib caug xya -
58 Lima puluh delapan Tsib caug yim -
59 Lima puluh sembilan Tsib caug cuaj -
60 Enam Puluh Caum -
61 Enam puluh satu Caum ib tug -
62 Enam puluh dua Caum ob -
63 Enam puluh tiga Caum peb -
64 Enam puluh empat Caum plaub -
65 Enam puluh lima Caum tsib -
66 Enam puluh enam Caum rau -
67 Enam puluh tujuh Caum xya -
68 Enam puluh delapan Caum yim -
69 Enam puluh sembilan Caum cuaj -
70 Tujuh Puluh Pawg Xya Caum -
71 Tujuh puluh satu Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72 Tujuh puluh dua Pawg Xya Caum ob -
73 Tujuh puluh tiga Pawg Xya Caum peb -
74 Tujuh puluh empat Pawg Xya Caum plaub -
75 Tujuh puluh lima Pawg Xya Caum tsib -
76 Tujuh puluh enam Pawg Xya Caum rau -
77 Tujuh puluh tujuh Pawg Xya Caum xya -
78 Tujuh puluh delapan Pawg Xya Caum yim -
79 Tujuh puluh sembilan Pawg Xya Caum cuaj -
80 Delapan Puluh Yim caum -
81 Delapan puluh satu Yim caum ib tug -
82 Delapan puluh dua Yim caum ob -
83 Delapan puluh tiga Yim caum peb -
84 Delapan puluh empat Yim caum plaub -
85 Delapan puluh lima Yim caum tsib -
86 Delapan puluh enam Yim caum rau -
87 Delapan puluh tujuh Yim caum xya -
88 Delapan puluh delapan Yim caum yim -
89 Delapan puluh sembilan Yim caum cuaj -
90 Sembilan Puluh Cuaj caum -
91 Sembilan puluh satu Cuaj caum ib tug -
92 Sembilan puluh dua Cuaj caum ob -
93 Sembilan puluh tiga Cuaj caum peb -
94 Sembilan puluh empat Cuaj caum plaub -
95 Sembilan puluh lima Cuaj caum tsib -
96 Sembilan puluh enam Cuaj caum rau -
97 Sembilan puluh tujuh Cuaj caum xya -
98 Sembilan puluh delapan Cuaj caum yim -
99 Sembilan puluh sembilan Cuaj caum cuaj -
100 Seratus Ib puas -